Política de Privacitat

Aquesta pàgina Web és propietat de BUFET GARRIGOSA, S.L.P. , amb domicili al carrer Balmes, 109, 08008 Barcelona, NIF B-64892227.

A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquesta pàgina web (d'ara endavant “WEB”) accessible en l'adreça d'Internet www.bufetgarrigosa.com i els usuaris de la mateixa (d'ara endavant “USUARIS”).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Web i els seus continguts, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de BUFET GARRIGOSA, S.L.P. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la Web i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s'entendrà que BUFET GARRIGOSA, S.L.P. concedeix llicència alguna o renúncia, transmet, cedeix total o parcialment aquests drets, així com tampoc es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari o dels titulars corresponents.

El/La Usuari/a només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà del/de la Usuari/a obtenir la prèvia autorització expressa i per escrit.

OBLIGACIONS DELS/DE LES USUARIS/USUÀRIES

Amb caràcter general els/les Usuaris/Usuàries hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Web, els béns o drets de BUFET GARRIGOSA, S.L.P., els seus col·laboradors, la resta d'usuaris/usuàries o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l'apartat anterior, durant l'ús de la Web, el/la Usuari/a està obligat/a a:

a) Facilitar informació veraç respecte a les dades que li poguessin ser sol·licitats en la Web.
b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d'aquesta pàgina Web, de qualsevol un altre/a usuari/a, dels col·laboradors de MARIA o, en general, de qualsevol tercer.
d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la Web, i no utilitzar els continguts i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels serveis de la mateixa.
f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'aquesta pàgina Web, dels seus col·laboradors o tercers.
g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercers.

ENLLAÇOS A WEBS DE TERCERS

Queda expressament prohibida la introducció de hipervincles amb finalitats comercials en pàgines web alienes a BUFET GARRIGOSA, S.L.P., que permetin l'accés a la Web, sense el consentiment previ del mateix. En cap cas l'existència de hipervincle en llocs web aliens a la Web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi el hipervincle, ni l'acceptació per part de BUFET GARRIGOSA, S.L.P. dels seus continguts o serveis

En qualsevol cas, BUFET GARRIGOSA, S.L.P. no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb la Web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d'ús de la Web se sotmeten a la legislació espanyola. Les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb les mateixes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent enfront de qualsevol altre fur. Això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del/de la consumidor/a, en el cas que el/la Usuari/a tingui la condició de consumidor/a i usuari/a segons el previst en la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi a cada moment.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa al/a la Usuari/al fet que les dades personals que aquest/a pogués proporcionar a la Web, s'incorporaran a fitxers propietat de MARIA, amb finalitats de gestió de clients i finalitats de publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament (via postal, e-mail o altres mitjans electrònics) de comunicacions comercials sobre els seus serveis, novetats i notícies de MARIA.

El/La Usuari/a només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà del/de la Usuari obtenir la prèvia autorització expressa i per escrit del seu titular.