Política de Privacitat

En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és BUFET GARRIGOSA, S.L.P. (CIF: B-64892227), amb domicili al carrer Balmes, 109, 2on, 2a, Barcelona 08008, i amb correu electrònic de contacte bgarrigosa@bufetgarrigosa.com, en endavant “BUFET GARRIGOSA”.

1. FINALITATS

Les finalitats principals per les què BUFET GARRIGOSA pot tractar les seves dades, ja siguin per a complir amb obligacions legals, interessos legítims o en base al seu consentiment, són sempre la realització de gestions relacionades amb la nostra labor d’assessorament i advocacia.

2. DADES QUE ES TRACTEN

Les dades que pot tractar el responsable del tractament inclouen, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents categories: dades d’identificació, direcció postal o electrònica, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detall del lloc de treball i activitats professionals.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades a disposició exclusiva dels organismes públics competents i amb la exclusiva finalitat de poder atendre a possibles responsabilitat nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts per la normativa vigent.

4. DESTINATARIS ALS QUE ES COMUNICARAN LES DADES

Les dades de l’interessat podran ser comunicats sempre amb la finalitat de prestar els serveis exposats en el punt 1.

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de dades en la nostra relació amb el client i altres interessats, pot ser el consentiment inequívoc de l’interessat, la execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat, el compliment d’obligacions legals o la protecció d’un interès vital, públic o un interès legítim sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

6. DRETS DE L’INTERESSAT.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BUFET GARRIGOSA, estem tractant dades personals que “le conciernan” o no.

En quant a les persones interessades i clients que hagin prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades, poden retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les persones interessades i clients tenen dreta a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que foren recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els clients o interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BUFET GARRIGOSA, deixarà de tractar les dades tret que siguin pel compliment d’obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats, podran sol.licitar la limitació del tractament, de manera que BUFET GARRIGOSA només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.

Quan les dades es recullen en un format estructurat, els clients o interessats podran demanar a BUFET GARRIGOSA la portabilitat de les seves dades a altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic per emmagatzemar-les en els seus dispositius propis, sense necessitat de trasmetre’ls a altres responsables.

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció bgarrigosa@bufetgarrigosa.com, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret que desitja exercir. Aixímateix, podrà realitzar la sol.licitud per correu postal a la direcció indicada anteriorment.

Finalment informem als interessats de que puguin presentar una reclamació relacionada amb el tractament de les seves dades personals davant l’Autoritat de Control, tal com l’Autoridad Catalana de Protección de Datos, al carrer Rosselló, 214, Esc A, 1er 1º, 08008, Barcelona, amb telèfon 935527800.