Dret Urbanístic

BUFET GARRIGOSA, S.L.P, presta serveis d’assessorament jurídic en els diferents àmbits del dret administratiu amb especial dedicació en els següents camps:

  • URBANISME: col·laborem amb Arquitectes especialitzats en aquesta matèria en la redacció de tot tipus de plans (Plans d’ordenació urbanística municipals, Plans parcials urbanístics, Plans de millora urbana i Plans especials) també assessorem a promotors, particulars i Administracions en la fase d’al·legacions al planejament.
  • GESTIÓ URBANÍSTICA: igualment col·laborem amb Arquitectes i Enginyers en la redacció de projectes de reparcel·lació, i assessorem els nostres clients en les diferents fases de la gestió urbanística , facilitant el suport jurídic necessari en els processos de negociació entre els particulars i l’Administració, en l’adopció d’acords entre propietaris, i en el procés urbanitzador, així com en la intervenció administrativa en el camp de l’edificació.
  • INTERVENCIÓ EN LA EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL: pretem assessorament en matèria de llicències i autoritzacions, així com en tot tipus d’expedient de restauració de la legalitat urbanística i sancionadors.

Els nostres serveis inclouen la direcció lletrada en tot tipus de procediment davant la Jurisdicció contenciós-administrativa (Jutjats del contenciós-administratiu, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Tribunal Suprem).